Para Borcu Nerede Ifa Edilir?

1. Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yerinde, 2. Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yerde, 3. Bunların dışındaki bütün borçlar, doğumları sırasında borçlunun yerleşim yerinde ifa edilir. yerinde ifa edilebilir.

IFA ne zaman yapılır?

3 – Müddet ay ile veya sene, yarı sene ve senenin dörtte biri gibi birden ziyade ayları ihtiva eden bir zaman ile tâyin edildiği surette borç, akdin münakit olduğu gün ayın kaçıncı günü ise son ayın buna tekabül eden günü muaccel olur. Son ayda tekabül eden gün mevcut değil ise borç son ayın son günü ifa olunur.

Para alacakları nerede ödenir?

Kural olarak davanın konusu sözleşmeden doğan para borcu olup da olayımızda olduğu gibi sözleşmede aksi kararlaştırılmamış ise, bu para borcu alacaklının (davacının) ödeme zamanındaki ikametgahında ödenir.

IFA kavramı nedir?

İFA KAVRAMI: Borç ilişkisinin konusu olan edimin borçlu tarafından alacaklıya karşı gereği gibi yerine getirilmesi suretiyle borç ilişkisinin sona ermesidir. İFANIN KONUSU: Borcun konusudur. Parça borcu ya da cins borcu olabilir. TAM İFA: Borcun bütünüyle yerine getirilmesidir.

IFA sebebi nedir?

borc iliskisinin konusu olan edimin borclu tarafindan alacakliya karsi yerine getirilmesi ve boylece borc iliskisinin sona erdirilmesidir. ifa ile borclu borcundan kurtulmakta, alacakli alacagini almakta ve sonucta taraflar arasindaki borc iliskisi de ortadan kalkmaktadir. ifa, her borc iliskisinin amacidir.

You might be interested:  FAQ: Yurt Dışından Ne Kadar Para Getirebilirim?

Ifa süresi ne kadar?

ifa süresi ne demek Haberi

İfa zamanı, kelime anlamı olarak ‘borcun ödenmesi zamanı’ anlamına geliyor. İfa zamanı kapsamında eğer ödeme için süre belirtilmemiş ise borcun derhal ödenmesi gerekiyor; ancak süre belirtilmiş ise borç ödemesi belirtilen zamanda yapılıyor.

Henüz vadesi gelmemiş borç ne denir?

(hukuk) Peşin, hemen ödenmesi gereken, vadesiz. Vadesi gelmiş olan borca muaccel borç, henüz vadesi gelmemiş olan borca ise müeccel borç denir.

MTS borcu ödenmezse ne olur?

MTS dosyasına dair borcun süresi içinde ödenmemesi halinde avukat tarafından “İcra Takibine” geçilmesi durumunda sistem MTS açılış amasında alacaklı vekilinin girmiş olduğu bu adliyede icra dosyası başlatacaktır.

Para borcu cins borcu mudur?

Aynı para birimi üzerinden borçlanmalarda, karşılıklı alacakların aynı cinsten olduğunda tereddüt yoktur. Örneğin 10 milyar Türk lirası para borcu ile 20 milyar Türk lirası tutarındaki para borcu aynı cinstendir.

MTS takibi ne zaman başlar?

Yönetmelik hükümleri gereğince; icra takipleri MTS’ye kaydedildiği an başlayacak. Taleplerin MTS’ye kaydedilmesinden sonra talebe uygun olarak MTS tarafından otomatik olarak ödeme emri düzenlenecek.

Ifa yerine eda nedir?

İfa yerine edimde borçlu, alacaklının rızası ile, yüklenmiş olduğu edim yerine, başka bir edimle borcunu ifa ederek borcundan kurtulur.

IFA sırasında tarafların anlaşması ile borçlanılan edimden başka bir şeyle borcun yerine getirilmesine ne denir?

Buna ‘Edime uygun ifa kuralı’ denir. Bu kural, tarafların borçlanılan edimden başka bir edim ile ifa yapmalarına engel olur. Fakat taraflar, kendi aralarında bir söz- leşme yaparak borçlanılan edimden başka bir edim ile ifanın ger- çekleşmesini kabul edebilirler.

Ibra hukukta ne demek?

İbra Arapça kökenli bir sözcüktür. Bir kimseyi belli bir borcu ödemekten veya bir edimi, yükümlülüğü yerine getirmekten kurtarmak anlamında kullanılmaktadır. Alacaklının alacağının bir kısmından veya tamamından vazgeçmesi de ibradır.

You might be interested:  Bankamatik Kartında Ne Kadar Para Olduğunu Öğrenme?

Ifanın gerçekleşmemesi nedir?

6098 sayılı TBK’nın “Borcun İfa Edilmemesi” başlığı altındaki 112. Maddesinde “Borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiştir.

Ifaya başlamak ne demek?

farz olarak emrettiklerini yerine getirmek.

IFA Imkansızlığında ne olur?

İfa İmkansızlığının Özellikleri

Bir borcun imkânsız hale gelmesinde ise belirtilen kurala bir istisna yaratılarak, borçlunun ifanın kendisine yüklenemeyecek bir sebeple yerine getirilemeyeceğini ispatlaması halinde alacaklıya olan tazminat borcundan kurtulacağı ve sözleşmenin sona ereceği düzenlenmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Adblock
detector