Zimmetine Para Geçirmek Ne Demek?

Zimmetine para geçirmek, sözcük anlamıyla bir hesabı birinin borcuna eklemek demektir. Çift kayıtlı muhasebe sisteminde zimmet, bir hesabın pasif veya borçlu kısmıdır. Borçlar, masraf ve zararlar bu kısma kaydedilir. Tersi, hesabın aktif (alacaklı) kısmıdır.
Zimmete geçirme, emanet edilmiş para veya eşyayı kendine mal etme eylemidir. Birçok ülkenin hukukunda suç olarak tanımlanmıştır.

Zimmete para geçirmenin cezası kaç yıl?

(1) Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçiren kamu görevlisi, beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ihtilas suçu ne demektir?

NİTELİKLİ ZİMMET (İHTİLAS)

Nitelikli zimmet suçunun oluşabilmesi için; zimmetin, hile ile gerçekleştirilmesi ve yapılan hilenin aldatıcı nitelikte olması gerekmektedir. Hile, yapılan faaliyetlerle muhatabı yanıltmak, aldatmak anlamına gelmektedir.

Zimmete para geçirme hangi mahkeme?

Zimmet suçuna ilişkin yargılamaya bakmakla görevli ve yetkili mahkeme suçun işlendiği yerde bulunan Ağır Ceza Mahkemesidir. Yukarıda kısaca açıklamaya çalıştığımız üzere zimmet suçu sadece kamu görevlileri tarafından işlenebilen özel nitelikli bir suçtur.

You might be interested:  Vakıfbank Bankamatikten En Fazla Ne Kadar Para Yatırılır?

Memur Suçları Nelerdir?

Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevi sebebiyle işledikleri ve 4483 sayılı kanun gereği soruşturma izni alınması gereken suçlardan bazıları şunlardır:

 • Görevi kötüye kullanma suçu (TCK 257),
 • Mühürde sahtecilik suçu (TCK m.202),
 • Mühür fekki (bozma) suçu (TCK m.203),
 • Resmi belgede sahtecilik suçu (TCK m. 204),
 • Zimmete para geçirme davası ne kadar sürer?

  Zimmet Suçu Şikayet Süresi

  Zimmet suçu ile ilgili dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Suç işlendiğinin savcılığa bildirilmesiyle bu süre içerisinde soruşturma ve kovuşturma yapılabilir.

  Zimmet suçu para cezasına çevrilir mi?

  Zimmet Suçu Cezasının Adli Para Cezasına Çevrilmesi

  Suçun unsurları oluşmamışsa sanık hakkında beraat kararı verilir. Ancak somut olay bazen öyledir ki bir çok ceza indirimi sebebi vardır. Bu durumda 1 yılın altına düşen ceza hükmü adli para cezasına çevrilebilir.

  Ihtilas nedir tecvid örnek?

  Harekenin sesini kısmaktır. Harekenin sesini zayıflatmaktır. Buda iki türlüdür. Harekenin sesini 2/3 okunursa, yani harekenin sesini 1/3 zayıflatılarak okunursa ihtilas yapılmış olur.

  Devlet memuru ne kadar ceza alırsa işten atılır?

  Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olan kişi memuriyete kabul edilemez. (657 sayılı kanun m.48/5). Kasten işlenen bir suçtan 1 yıl veya daha fazla hapis cezasının memuriyet görevi sırasında işlenmesi halinde, kişinin memuriyet görevi sona erer.

  Hangi suçlar devlet memuriyetine engeldir?

  Memuriyete Engel Teşkil Eden Mahkûmiyetler

  1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmama” suçlarıdır.

  Zimmet suçunun maddi unsurları nelerdir?

  Suçun maddi unsuru zimmete geçirmedir. Zimmete geçirme, failin görevi dolayısıyla zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü bulunduğu mal üzerinde kendisinin veya baş- kasının yararına olarak malikmiş gibi tasarrufta bulunması demektir. Suç konusunu mal edinme, tüketme, satma gibi.

  You might be interested:  Gürcistana Para Nasıl Gönderilir?

  Zimmete ne zaman düşülür 2022?

  Zimmete düşme süresi atama yapılması ardından yaklaşık 24 saattir.

  Soruşturma başlamadan önce zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde verilecek ceza ne kadar indirilir?

  (1) Soruşturma başlamadan önce, zimmete geçirilen malın aynen iade edilmesi veya uğranılan zararın tamamen tazmin edilmesi halinde, verilecek cezanın üçte ikisi indirilir.

  Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak ne demek?

  Örneğin, uyarma cezasını gerektiren ‘Ku- rumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek’, ‘Devlet memu- ru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak’, ‘Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak’; kınama cezasını gerektiren ‘Görev sırasında amire hal ve hareketi ile

  Memurlara verilen idari cezalar nelerdir?

  Devlet memurlarına eylemlerinin ağırlığına göre; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezaları verilmektedir.

  657 yüz kızartıcı suçlar nelerdir?

  Memurlukta yüz kızartıcı suçlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilmiştir. Bunlar; zimmet suçu, irtikap suçu, rüşvet suçu, dolandırılıcılık suçu, hırsızlık suçu, güveni kötüye kullanma suçu, sahtecilik suçları, hileli iflas suçu gibi suçlardan oluşmaktadır.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *

  Adblock
  detector